/recentworks

2012 ~~ Simone DeSousa Gallery, Detroit MI